Hokusui

V様 パチンコ店

V様 パチンコ店
V様 パチンコ店
V様 パチンコ店 V様 パチンコ店

W300×D120×H90cm・楕円型オーバーフロー水槽